reglement

VERENIGINGEN

Verhuurreglement GC De Melkerij

Verhuurreglement GC De Melkerij


1.    GEBRUIKERSCATEGORIEEN
Cat. A1    Gunsttarief:
Gemeente
Erkende Zemstse verenigingen
Erkende Zemstse wijkcomitées en BIN’s
lokale kunstenaars
lokale muziekgroepen
Gemeentelijke adviesraden
OCMW
Zemstse schoolbesturen en hun ouderraden
Uitbater Horecagedeelte GC de Melkerij
Cat. A2   
Politie Kastze
Politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad
Gemeentepersoneel
Cat. B    Tarief voor privégebruik door inwoners van Zemst
niet erkende verenigingen van Zemst
Cat. C    Tarief voor bedrijven, privégebruik voor personen buiten Zemst en verenigingen van buiten Zemst

2.    DAGDELEN
Voor het gebruik en de huur van de verschillende lokalen (uitgezonderd danszaal) van het GC ‘De Melkerij’ worden volgende dagdelen gehanteerd:

Een dag bestaat uit 3 dagdelen:
•    Een voormiddag, van 8 u tot 13 u
•    Een namiddag van 13 u tot 18 u
•    Een avond van 18 u tot 24u (van zondag tot donderdag) – 18 tot 1.00u (vrijdag- en zaterdagnacht)

Wie de dag voor zijn activiteit de zaal wil klaarzetten of meer tijd nodig heeft om op te ruimen na zijn activiteit dient hiervoor steeds de nodige dagdelen bij te huren. De huurder vraagt dus extra dagdelen om klaar te zetten of op te ruimen gelijktijdig aan bij zijn verhuring. Er worden nooit gratis dagdelen ter beschikking gesteld, ook al zou blijken dat de dag voor of na de activiteit de zaal niet is verhuurd.
Regeling Zemstse erkende verenigingen: Voor repetities in de week naar aanloop van het optreden met publiek verwijzen we naar rubriek 3.
De zaal moet vijf minuten voor het einde van het dagdeel vrijgemaakt zijn voor de volgende gebruiker. De gehuurde lokalen moeten volledig opgeruimd en verlaten zijn ten laatste tegen 24.00 (van zondag tot donderdag) of 1.00 uur (vrijdag- en zaterdagnacht). Indien nodig kan er voor de opruiming nog een ochtendblok bijgehuurd worden mits dit tezamen met de verhuring werd aangevraagd. Tussen 24.00 uur (van zondag tot donderdag) 01.00 uur (vrijdag- en zaterdagnacht) en 08.00 uur ’s morgens kan er dus ook niet worden opgeruimd.  Bij vaststelling dat de verhuring langer liep dan 24.00u (van zondag tot donderdag) of 1.00u (vrijdag- en zaterdagnacht) wordt de volledige waarborg onmiddellijk ingehouden en wordt een volgende verhuring geweigerd. De zaalverantwoordelijke heeft te allen tijde toegang tot de zalen die worden verhuurd.
Het agb@zemst kan uitzonderlijk een afwijking op het sluitingsuur toestaan voor activiteiten die gelinkt zijn aan de gemeente of in samenwerking worden georganiseerd met de gemeente.   
Het is verboden eigen drank of eten zelf mee te brengen. Alle drank en catering dient afgenomen te worden via de zaaluitbater 3Hoek bvba. Voor alle info i.v.m. drank en catering dient u contact op te nemen met 3Hoek bvba, Billie Bulent, horeca@gcdemelkerij.be, mobiel nummer: 0486 57 60 10.


3.    TARIEVEN  
De tarieven voor de huur van de zaal zijn inclusief:
o    Gebruik van de aangevraagde infrastructuur met bijhorend meubilair, materialen en sanitair
o    Gebruik van audiovisueel materiaal:
-    1 mobiele beamer en/of 1 vaste beamer in de podiumzaal
-    Filmscherm in de podiumzaal
-    2 draadloze microfoons (en 1 headset)
-    Flightcase met verlengkabels diverse afmetingen
o    Gebruik van Tv-scherm, Clickshare en Flipchart in de vergaderzalen
o    Gebruik van de tribune voor de polyvalente zaal in GC ’De Melkerij’
o    Gebruik van de sleutel of badge om toegang te krijgen tot het gebouw
o    Wifi
o    Billijke vergoeding
o    Kosten voor gebruikelijke verwarming, licht, elektriciteit en water zijn inbegrepen in de huurprijs.
o    Alle prijzen in dit reglement zijn exclusief 21% btw.
Bij de aanvraag definieert de huurder welk materiaal er dient voorzien te worden. Bij gebruik van de podiumzaal zonder tribune zal het gevraagde materiaal (tafels, stoelen,…) op karren in de gehuurde ruimte klaar staan. De huurder dient dan zelf nog de tafels en stoelen te plaatsen. Indien op voorhand afgesproken en mits het indienen van een plan van zaalopstelling kan de huurder de zaal volledig door 3Hoek bvba voor een meerprijs laten klaarzetten.
De huurder kan ervoor kiezen om het klaarzetten of het schoonmaken van de gehuurde lokalen uit te besteden aan 3Hoek bvba. Het staat de huurder vrij deze taken ook zelf uit te voeren.
CATERING volgens prijssetting concessiehouder.

PODIUMZAAL  inclusief loges
Cat A1: € 80 per dagdeel            
Cat A2: € 100 per dagdeel                
Cat B: € 200 per dagdeel                
Cat C: prijzen op aanvraag te bekomen
Waarborg: € 500
Gebruik podiumtechnieken:
Bij gebruik van het podium en de aanwezige technieken (licht/geluid/bediening trussen) dient er verplicht een door het agb@zemst aangestelde technieker te worden ingehuurd. Naargelang de technische noden van de aanvrager wordt er een prijsofferte opgemaakt voor het gebruik van de theatertechnieken en het inhuren van één of meerdere professionele techniekers naargelang de complexiteit van de voorstelling/activiteit. De huurder dient verplicht samen met zijn verhuring een technische fiche in zodat een realistische raming kan gemaakt worden. Het inhuren van de techniekers is niet inbegrepen in de tarieven voorzien onder punt 3 van dit reglement. Indien de huurder zelf een professionele technieker meebrengt dient er nog steeds een zaaltechnieker te worden bij gehuurd voor de opzet en/of permanentie tijdens de verhuring en het toezicht op het correct gebruik van de podiumtechnieken. De podiumzaal kan voor podiumactiviteiten zowel met staand als zittend publiek enkel gebruikt worden onder toezicht en begeleiding van de door het agb@zemst aangestelde technicus.

PODIUMZAAL + FOYER:
Cat A1: € 100 per dagdeel                    
Cat A2: € 125 per dagdeel     
Cat B:   € 250 per dagdeel      
Cat C: prijzen op aanvraag te bekomen
Waarborg: € 500    
Specifieke regeling voor het gebruik van de podiumtechnieken zie pagina 2

PRIJS VOOR 1 VERGADERZAAL
Cat A1: € 15 per dagdeel                       
Cat A2: € 15 per dagdeel            
Cat B: € 30 per dagdeel              
Cat C: prijzen op aanvraag te bekomen
Waarborg: geen       
                                      
PRIJS VOOR 2 VERGADERZALEN
Cat A1: € 30 per dagdeel                          
Cat A2: € 30 per dagdeel               
Cat B: € 60 per dagdeel                  
Cat C: prijzen op aanvraag te bekomen
Waarborg: geen 
                                           
FOYER/EXPORUIMTE VOOR RECEPTIES/SEMINARIES
Cat A1: € 25 per dagdeel                         
Cat A2: € 45 per dagdeel            
Cat B: € 90 per dagdeel            
Cat C: prijzen op aanvraag te bekomen
Waarborg: € 200                                                     
De foyer kan enkel afzonderlijk gehuurd worden als de vergaderzalen niet in gebruik zijn of als de foyer niet tezamen met de podiumzaal werd verhuurd.

GEHEEL COMPLEX VOOR VOLLEDIGE DAG (zonder danszaal)
08.00-24.00 weekdagen of 1.00 uur weekenddagen
(podiumzaal + vergaderzalen 1 en 2 + foyer)
Cat A1: € 350      
Cat A2: € 450     
Cat B: € 900      
Cat C: prijzen op aanvraag te bekomen
Waarborg: € 750

Specifieke regeling voor het gebruik van de podiumtechnieken zie pagina 2

DANSZAAL
De danszaal wordt per uur verhuurd of kan verhuurd worden volgens het principe van een jaarcontract.
Prijs danszaal per uur
Cat A: € 10 per uur
Cat B: € 15 per uur
Cat C: € 25 per uur
Waarborg: € 200
Prijs danszaal met jaarcontract
€ 180 per uur per jaar

Jaarcontracten:
Wie minimum 20 keer per jaar de danszaal wekelijks op hetzelfde uur huurt valt onder de prijscategorie van een jaarcontract. De huurder betaalt dan een voordeeltarief van  € 180 per uur per jaar. Jaarcontracten zijn enkel mogelijk onder gebruikerscategorie A. Een jaarcontract loopt van begin september tot eind juni met uitzondering van de officiële schoolvakanties. In de schoolvakanties behoudt het agb@zemst zich het recht om eigen activiteiten in de danszaal te organiseren. Dit tarief is dus geldig voor een jaar uitgezonderd alle schoolvakanties. Indien de huurder met een jaarcontract uren annuleert houdt dit niet in dat er een vermindering van de jaarprijs kan bedongen worden.
Vaste wekelijkse verhuringen worden niet toegestaan op zaterdag en zondag.

Voordeeltarief Zemstse erkende verenigingen:
Podiumzaal in gebruik door decor/attributen/repetities:
Zemstse erkende verenigingen kunnen in aanloop van hun voorstelling gebruik maken voor de opbouw van decor en finale repetities.
Cat A: € 25 per dag Er kunnen per productie maximum 5  werkdagen geblokkeerd worden voor repetities en voorbereidingen. De dag van de voorstelling zelf wordt het tarief van de podiumzaal aangerekend.
Voor podiumvoorstelling van erkende Zemstse verenigingen die een weekend behelzen worden er voor elke dag van de voorstellingen slechts 1 dagdeel aangerekend.

Voorbeeld:
Theater x stelt van ma-do decor op en repeteert: 4 x € 25
Theater x speelt op vrij-zat-zo hun voorstelling  : 3 x € 100 (inclusief gebruik foyer)
Totale weekprijs: € 400 (exclusief kosten inhuren technieker bij gebruik van de podiumtechnieken)
Professionele erkende toneelgezelschappen kunnen in overleg tijdens weekdagen (max 5 weekdagen per voorstelling) gratis gebruik maken van de podiumzaal, exclusief kosten inhuren technieker. Het gezelschap moet als tegenprestatie een gratis try-out spelen in Zemst of in het cultuurseizoen aan sterk verminderde tarieven optreden (korting van minimum 30% op de uitkoopsom van de productie).

Voordeeltarief Lokale Kunstenaars:
Lokale kunstenaars uit Zemst (Cat. A1) die een tentoonstelling organiseren met niet-commercieel karakter genieten 50% op bovenstaande tarieven.  Als er een toegangsprijs gevraagd wordt tijdens tentoonstellingen, of een prijslijst en /of er ter plaatse verkoop van werken plaatsvindt, vervalt het niet-commercieel karakter.  Bij tentoonstellingen dient het concept vooraf goedgekeurd te worden door het agb@zemst.

4.    VOORWAARDEN (Wie kan huren?)
Voor welke activiteiten?
Alle aanvragen moeten kaderen binnen de filosofie van een gemeenschapscentrum. Dit houdt het volgende in: alle vormen van cultuur- en vrijetijdsbesteding, socio- culturele activiteiten, tentoonstellingen, voorstellingen, optredens en concerten. Er wordt ook ruimte geboden voor repetities, cursussen/vormingen, vergaderingen. De Melkerij kan ook gehuurd worden voor beurzen, bedrijf events, congressen en seminaries.
Aanvragen voor babyborrels en koffietafels bij uitvaarten worden enkel toegestaan in de foyer en de vergaderzalen, dit op voorwaarde dat de zaalbezetting dit toelaat. Fuiven, dance en dj-festivals, bals, restaurantdagen, tentoonstellingen met dieren en feesten met privaat karakter zijn niet toegestaan.

Wie kan een zaal huren?
Verenigingen, instellingen, bedrijven en particulieren kunnen gebruik maken van deze faciliteiten.
Verhuringen kunnen maximaal 9 maanden vooraf definitief vastgelegd worden.
De aanvragen worden toegewezen in volgorde van datum van ontvangst. Een zaal kan ten laatste 6 weken vooraf aan de activiteit gereserveerd worden.

5.    REGELING GEBRUIK PODIUM EN PODIUMTECHNIEKEN
De bediening van geluids-, licht-, en theatertechnische apparatuur geschiedt uitsluitend door een theatertechnieker, erkend door het gemeenschapscentrum. Wie de podiumzaal huurt zonder technieker kan enkel gebruik maken van het standaard zaallicht (geen licht aan de trussen), aanwezige microfoons, beamer en filmscherm. Voor de werking en het gebruik van de microfoons, beamer en filmscherm bent u dan aangewezen op de zaaluitbater GC de Melkerij, alsook voor de losse beamer en schermen in de vergaderzalen. De podiumtechnieken mogen in geen enkel geval gebruikt worden zonder het inhuren van een door het agb@zemst aangestelde technieker. De theaterthechnieker wordt altijd minimum ingehuurd voor een dagdeel. Indien de huurder zelf een professionele technieker meebrengt dient er nog steeds een zaaltechnieker te worden bij gehuurd voor de opzet en/of permanentie tijdens de verhuring en het correct gebruik van de podiumtechnieken.  Het laadplatform mag enkel bediend worden door de zaaluitbater, zijn afgevaardigde of de techniekers.
Polyvalente zaal met tribune
Het uit- en inrollen van de mobiele tribune is enkel toegestaan door de zaalverantwoordelijke. Indien de gebruiker de podiumzaal met tribune wenst te gebruiken, dient hij dit bij de reservatie aan te geven. De losse stoelen die samengaan met de tribune mogen enkel gebruikt worden in rijopstellingen voor de mobiele zittribune bij podiumactiviteiten. Deze stoelen mogen niet gebruikt worden bij tafelopstelling van de zaal. Voor deze zaalopstelling zijn er andere stoelen beschikbaar. Informeer steeds op voorhand bij de zaalverantwoordelijke.
Het is verboden om bij het gebruik van de tribune de zaal met drinken en/of eten te betreden. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om de foyer bij te huren.
Polyvalente zaal met tafels en stoelen
Voor de polyvalente zaal dienen de tafels en de stoelen na afloop terug op de beschikbare karren geplaatst te worden en dienen de karren teruggeplaatst te worden op de oorspronkelijke locatie.
Bij het klaarzetten en verplaatsen van materialen draagt men er zorg voor noch de gebruikte materialen noch de infrastructuur te beschadigen. Het slepen van tafels en stoelen is niet toegelaten. Zonder uitdrukkelijke toestemming is het niet toegestaan tafels en stoelen te verhuizen van het ene lokaal naar het andere. Het meubilair mag in geen geval het gebouw verlaten.

6.    PROCEDURE (Hoe huurt men?)
Aanvraag  
De aanvraag voor het huren van lokalen van het GC de Melkerij kan alleen via een online aanvraagformulier via de website www.gcdemelkerij.be. Met vragen kan u terecht bij de zaaluitbater Billie Bulent op het mobiel nummer 0486 57 60 10.
Op basis van dit aanvraagformulier wordt er een offerte opgemaakt dat u na akkoord binnen de 10 werkdagen ondertekend dient terug te bezorgen. Indien de zaal niet beschikbaar is wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
De aanvraag dient uit te gaan van de eindgebruiker en niet van een tussenpersoon. Een aanvraag tot zaalreservatie kan ten laatste 6 weken vooraf aan de activiteit aangevraagd worden. Bij gebruik van de podiumtechnieken dient de huurder gelijktijdig bij zijn aanvraag een technische fiche in. Op basis van de technische fiche zal een offerte opgemaakt worden voor de technische ondersteuning tijdens het evenement. Een aanvraag kan verworpen worden op basis van argumenten van organisatorische of praktische aard. Bij betwisting beslist het directiecomité van het agb@zemst. De huurder moet meerderjarig zijn. Bij aanvraag door een privépersoon is de ondertekenaar van het aanvraagformulier verantwoordelijk. Indien de aanvraag uitgaat van een vereniging dient de overeenkomst door de voorzitter of een door hem gemachtigd persoon ondertekend te worden.

Huur-waarborg
Na de aanvraag betalen de huurders een waarborg.  De waarborgsom wordt na de activiteit terugbetaald, zonder rente, verminderd met de vergoeding voor eventueel aangerichte schade. Wanneer blijkt dat de eindcontrole niet in orde was wordt de personeelskost met betrekking tot het schoonmaken van de infrastructuur doorgerekend aan de huurder. Indien de waarborgsom onvoldoende is om de aangerichte schade te betalen wordt het nog te betalen gedeelte bijkomend ingevorderd. De waarborg geldt zowel voor infrastructuur als voor gebruik van materialen eigen aan de zaal.
De huurders betalen de huur en de waarborg op basis van een factuur. De verhuring is pas definitief zodra de waarborg betaald is. Wanneer de huurders een verhuring annuleren binnen de 2 maand vóór de dag van verhuring blijft de volledige huur verschuldigd. Bij annulatie van een activiteit die minstens 2 maand vóór de activiteit doorgegeven wordt, wordt 50 % van het volledige huurbedrag ingehouden. Gevallen van heirkracht worden beoordeeld door het directiecomité van het agb@zemst.
Bovenop deze annulatiekosten blijven de reeds gemaakte reservatiekosten voor de huur van o.a. materiaal, techniekers of catering verschuldigd.  Deze kosten worden vooraf in de offerte opgenomen.
De huurder is volledig verantwoordelijk voor de activiteit (inhoud, organisatie, deelnemers) en de goede orde in de onmiddellijke omgeving (geen overlast voor omwonenden). De verantwoordelijke gebruiker dient steeds aanwezig te zijn tot het einde van de activiteit. Conform de instructies van de zaalverantwoordelijke dient de huurder het gebouw of de zaal af te sluiten.

7.    POETSEN
De huurder staat in voor het poetsen van de gehuurde ruimtes, tenzij hier op voorhand de nodige afspraken werden gemaakt met de zaaluitbater. De zaalverantwoordelijke stelt het nodige poetsgerief ter beschikking. Alle gebruikte tafels en stoelen moeten proper gemaakt worden. Tafels en stoelen dienen op de voorziene plaats teruggezet te worden. Indien hier geen gevolg wordt aangegeven worden de kosten van een extra poetsploeg aan de huurder aangerekend. De zaalverantwoordelijke geeft de gebruikers de nodige instructies inzake het opruimen van de gehuurde lokalen.

8.    REGELING SLEUTEL – ingebruikname gehuurde lokalen
De afspraken i.v.m. het afhalen en terugbezorgen van de sleutels van de gehuurde lokalen gebeurt via de zaalverantwoordelijke. De huurder maakt de nodige afspraken met de zaalverantwoordelijke.

9.    CONTROLE ZAAL NA VERHURING
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade, door hemzelf, deelnemers, artiesten of bezoekers aangebracht tijdens de door hem georganiseerde activiteit. De gebruiker zal bij aanvang van de gebruikersperiode de gebruikte ruimten onderzoeken en gebeurlijke beschadigingen of vaststellingen van diefstal aan gebouwen, meubilair, installaties onmiddellijk signaleren aan de zaalverantwoordelijke. De eindcontrole gebeurt door de zaalverantwoordelijke aan de hand van een checklist bij het verlaten van het gebouw of onmiddellijk de ochtend volgend op de verhuring in aanwezigheid van de gebruiker en de zaalverantwoordelijke.

10.    BILLIJKE VERGOEDING - SABAM
Het agb@zemst betaalt zelf jaarlijks de billijke vergoeding ‘tarief met drank’ voor de podiumzaal en de foyer en het basistarief voor de danszaal. Sabam dient nog wel altijd door de huurder zelf geregeld te worden. (www.unisono.be)
De huurder leeft de regelgeving na en betaalt alle belastingen, vergoedingen en rechten die verbonden zijn aan het organiseren van een bepaalde activiteit (openbare orde, politiereglement, enz.).

11.    BRANDVEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
De toegangsdeuren en nooduitgangen blijven altijd vrij.
In alle lokalen van het GC ‘De Melkerij’ geldt een algemeen rookverbod. De huurder verbindt zich ertoe erover te waken dat het rookverbod strikt wordt nageleefd.
De huurders maken hun volledige identiteit en adres bekend en de volledige identiteit en het adres en gsm-nummer van de persoon die bij de geplande activiteiten als verantwoordelijke is aangesteld (indien huurders en verantwoordelijke niet een en dezelfde persoon zijn). De verant¬woordelijke staat borg voor alle gebeurtenissen tijdens de geplande activiteit, zowel op organisatorisch, ze¬delijk als op materieel gebied.
Verzekeringen
Het agb@zemst heeft een polis brand en aanverwante risico’s afgesloten waarin een clausule is opgenomen inzake “afstand van verhaal” tov de huurders. Deze brandpolis omvat de eenvoudige risico’s als daar zijn:
-brand en gelijkgestelde gevaren
-aanslag en arbeidsconflict
-inwerking van elektriciteit
-schade door water en minerale olie
-storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
-breken van glas
-burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
-natuurrampen
De huurder dient dus geen verzekering af te sluiten voor de hierboven vermelde risico’s
De huurder blijft echter wel hoofdelijk aansprakelijk voor elke schade die niet tot de “eenvoudige risico’s”, hierboven vermeld, behoort, zoals bijvoorbeeld: inwerking door het gebruik van speciale materialen/effecten, het intern gebruik van materialen die alleen bedoeld zijn om extern een gebouw te gebruiken enz… en alle andere schade die niet kan gerelateerd zijn tot de “eenvoudige risico’s”.
Zonder toestemming van het directiecomité van het agb@zemst is het niet toegestaan:
- bijkomende verwarmingsinstallaties te plaatsen
- de infrastructuur te betreden met dieren
- vuur- rook- of ontploffingsmechanismen te gebruiken
- tenten, springkastelen of andere constructies te plaatsen op het plein voor het gemeenschapscentrum.
De aanvrager/verantwoordelijke dient erop toe te zien dat alle materiaal dat gebruikt wordt, en dat niet eigen is aan het gemeenschapscentrum, voldoet aan de wettelijke vereisten betreffende technische goedkeuringen, milieu- en veiligheids- en brandvoorschriften en keuringen. Op eenvoudige aanvraag van de zaalverantwoordelijke zal hij de nodige documenten voorleggen. Indien blijkt dat deze documenten ontbreken of niet in orde zijn, dan kan het verhuurcontract opgezegd worden, of kan de activiteit of voorbereiding ervan stilgelegd worden door de zaalverantwoordelijke, zonder dat de aanvrager enige vorm van schadevergoeding kan eisen.
De huurder mag niet meer personen toelaten tot de gehuurde lokalen dan de capaciteit van de respectievelijke zalen.
Podiumzaal met tribune met 3 rijen voorzetstoelen : 262
Podiumzaal zonder tribune: max 520
Bij een tentoonstelling staat de organisator in voor de verzekering van de tentoongestelde voorwerpen en wel met een verzekeringspolis ‘van nagel tot nagel’, d.w.z. met dekking van alle risico’s van brand, diefstal en beschadiging.

12.    PRAKTISCHE ZAKEN
De toegang tot technische lokalen, het podium en de loges van de spelers is ten strengste verboden voor alle personen die er niet om dienstredenen geroepen zijn.
Tijdens de activiteiten, maar ook tijdens de voorbereidingen en/of repetities zijn de lokalen waarvoor geen aanvraag werd ingediend niet toegankelijk.
Tijdens activiteiten zonder technieker is het ten strengste verboden om zelf de theaterbelichting op welke manier dan ook te trachten te regelen, de theatertrekken en filmscherm te bedienen of de hoogtewerker te gebruiken. Informeer steeds goed op voorhand bij de zaalverantwoordelijke naar de mogelijkheden.
Het is verboden te nagelen in, te schilderen, te plakken of te schrijven op deuren, muren, vloeren en zolderingen, of hierin enig hechtingsmiddel aan te brengen. Voor tentoonstellingen in de foyer gebruikt men enkel het gemonteerde systeem.
Bij het verlaten van de gehuurde lokalen dient de normale schikking hersteld te worden. Alle papierresten en afval moeten door de gebruiker verwijderd en meegenomen worden.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitschakelen van de verlichting en het behoorlijk afsluiten van de lokalen.
De gebruiker meldt elke beschadiging onmiddellijk aan de zaalverantwoordelijke.
Bij overtreding van één van bovenstaande bepalingen zal er een som van minimum € 250 opgelegd worden.

13.    SCHADE
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die de door hem georganiseerde activiteit heeft aangebracht aan de lokalen, de aanhorigheden en de uitrusting.
De huurder is tevens verantwoordelijk voor de schade aan audiovisueel materiaal en al de gebruikte andere materialen, die gevolg is van een onoordeelkundig gebruik.
Beschadigingen zullen aan de huurder aangerekend worden tegen de prijs van de herstellingskosten, opgemaakt bij bestek of tegen vervangingswaarde. Elke nieuwe aanvraag van de betrokken huurder kan worden geweigerd zolang het bedrag van de schadevergoeding niet volledig is betaald.
Het agb@zemst kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of schade aan materiaal, dat toebehoort aan de huurder.

14  BIJKOMENDE BEPALINGEN
Bij niet naleving van het gebruikersreglement kan het directiecomité van het agb@zemst zich uitspreken over een sanctie. Het directiecomité van het agb@zemst kan te allen tijde de reservatie intrekken of de infrastructuur sluiten om reden van overmacht, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan worden gevorderd.  Over alle onvoorziene gevallen wordt door het directiecomité van het agb@zemst beslist.
-------------------------------------------------------------
Gezien en goedgekeurd door raad van bestuur agb@zemst
d.d. 17-12-2020

i.o. voorzitter agb@zemst., Kathleen Goovaerts
bestuurder, Tim Borteel